กฎกระทรวงที่ออกตามความใน พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์2545

1.กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มีผลิตหรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นรวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต

2.กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์และการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่

3.กำหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตและหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

4.กำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์

 

ระเบียบกรมป่าไม้ ในส่วนที่เกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์

1.ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ.๒๕๔๕

 

ประกาศกรมป่าไม้

1.เรื่องกำหนดแบบคำขอแบบใบรับรองแบบใบอนุญาตแบบหนังสืออนุญาตและแบบบัญชีต่างๆตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕

2.เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต